Sluzby Advokatskej kancelarie Bilicky

V zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Advokát pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len "klient") v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Advokát poskytuje právne služby, ktoré spočívajú najmä v:

zastupovaní klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektami

  • obhajobe v trestnom konaní
  • poskytovaní právnych rád
  • súdnom a mimosúdnom riešení sporov
  • spisovaní listín o právnych úkonoch
  • ďalších formách právneho poradenstva a právnej pomoci
  • správe majetku klientov
  • spracúvaní právnych rozborov

Advokátska kancelária BILICKÝ poskytuje kompletný právny servis vo všetkých právnych oblastiach.

Advokátsku kanceláriu BILICKÝ založil JUDr. Juraj Bilický, advokát zapísaný do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 6212.


Profil kancelárie nájdete tu.

:: viac