SLUŽBY

V zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Advokát pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len "klient") v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Advokát poskytuje právne služby, ktoré spočívajú najmä v:

 • zastupovaní klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektami
 • obhajobe v trestnom konaní
 • poskytovaní právnych rád
 • súdnom a mimosúdnom riešení sporov
 • spisovaní listín o právnych úkonoch
 • ďalších formách právneho poradenstva a právnej pomoci
 • správe majetku klientov
 • spracúvaní právnych rozborov
Advokátska kancelária BILICKÝ poskytuje kompletný právny servis vo všetkých právnych oblastiach. Pre lepšiu ilustráciu, uvádzame nasledovné právne oblasti:

1. Obchodné právo

 • Príprava a právne posúdenie zmlúv a ich návrhov
 • Zakladanie obchodných spoločností a vykonávanie zmien zapísaných údajov
 • Zvýšenie alebo zníženie základného imania
 • Prevod obchodných podielov
 • Zastupovanie pred registrovým súdom, živnostenským úradom a daňovým úradom
 • Vypracovanie vnútorných predpisov obchodných spoločností
 • Príprava a vedenie valných zhromaždení
 • Plnenie registračných a oznamovacích povinností
 • Správa a vymáhanie pohľadávok

2. Pracovné právo

 • Poradenstvo v pracovnom práve poskytované zamestnancom, ako aj zamestnávateľom
 • Spracovanie dokumentov týkajúcich sa vzniku, zmeny, zániku pracovnoprávneho vzťahu
 • Zastupovanie pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch, ako napr. v sporoch o platnosť rozviazania pracovného pomeru
 • Uplatňovanie nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru
 • Analýza práv a nárokov vyplývajúcich z existujúcich zmlúv a interných predpisov
 • Pracovný poriadok, vnútorné smernice upravujúce práva a povinnosti zamestnancov

3. Občianske právo

 • Príprava a právne posúdenie zmlúv a ich návrhov
 • Právne služby týkajúce sa podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Poradenstvo a služby pri kúpe, predaji, alebo nájme nehnuteľností
 • Vecné bremená, záložné práva, ochrana vlastníckych práv
 • Úprava a urovnanie susedských vzťahov
 • Právne služby a zastupovanie v dedičskom konaní
 • Zabezpečenie, zmena a zánik záväzkov
 • Zastupovanie v konaní o pozbavenie/navrátenie spôsobilosti na právne úkony
 • Zastupovanie v spotrebiteľských sporoch

4. Rodinné právo

 • Vypracovanie návrhu na rozvod a zastupovanie v následnom konaní
 • Vypracovanie návrhu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu
 • Poradenstvo pri úprave styku rodičov s dieťaťom
 • Poradenstvo a zastupovanie v sporoch o výživné

5. Trestné právo

 • Obhajoba obvineného v trestnom konaní, stíhaného väzobne alebo na slobode
 • Obhajoba odsúdených vo výkone trestu a vypracovanie žiadostí o podmienečné prepustenie
 • Zastupovanie poškodených trestnými činmi a uplatňovanie nárokov na náhradu škody
 • Poradenstvo a vypracovanie trestných oznámení pre obete trestných činov alebo svedkov

6. Správne právo

 • Zastupovanie a poradenstvo týkajúce sa stavebného práva
 • Vypracovanie podaní a žiadostí na správne orgány
 • Zastupovanie v konaní o priestupkoch
 • Zastupovanie klientov v katastrálnom konaní
 • Zastupovanie a poradenstvo v konaní v správnom súdnictve, vypracovanie žalôb o preskúmanie právoplatných rozhodnutí správnych orgánov, uplatňovanie opravných prostriedkov proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov
 • Vypracovanie podaní za účelom odstránenia prieťahov v konaní a nečinnosti správnych orgánov

7. Ústavné právo

 • Vypracovanie ústavných sťažností a zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom